Reviews about ChangDeShi QunZhong YiShuGuan

gz当地向导伊妹儿

4/5
Reviewed on 8 Jan, 2019

常德的群众艺术馆经常有各种展览,正好感上书法展,不由自主的走了进去,书法作品观赏价值很高,行云流水般的作品令人赞叹不已。

ChangDeShi QunZhong YiShuGuan
ChangDeShi QunZhong YiShuGuan
ChangDeShi QunZhong YiShuGuan
ChangDeShi QunZhong YiShuGuan
ChangDeShi QunZhong YiShuGuan
ChangDeShi QunZhong YiShuGuan

Read More About

4/5
1 Reviews
Museum