Reviews about Hancheng Ancient City

木子与木易

5/5
Reviewed on 20 Jun, 2021

韩城古城位于黄河之滨,建于隋朝,距今已有1500年的历史,是全国范围内保存完整的古城之一,保留着唐,宋,元,明,清五代建筑。韩城的一亭一阁一石,都发散出浓郁厚重的文化气息,令人强烈地感受着中国历史文化在此处的沉积。

Hancheng Ancient City
Hancheng Ancient City
Hancheng Ancient City