Reviews about Liao Zhai City in Zibo

147***11

4/5
Reviewed on 17 Jul, 2021

可能因为不是周末、节假日的原因吧 ,从进园到离开就我一个人,冬天真的给人一种恐怖阴深的感觉,后期做的感觉太明显,墓、寺还值得一看!

Liao Zhai City in Zibo
Liao Zhai City in Zibo
Liao Zhai City in Zibo
Liao Zhai City in Zibo
Liao Zhai City in Zibo
Liao Zhai City in Zibo
Liao Zhai City in Zibo
Liao Zhai City in Zibo
Liao Zhai City in Zibo