Reviews about Lingbao Niangniang Mountain

M41***08

5/5
Reviewed on 25 Jul, 2016

很值得赏玩的地方,清凉的山泉会陪你一路。白色的大片的平展的岩石,茂盛的满眼的绿,还有很好玩的皮筏漂流,因离市区较远,所以人迹罕止,票价也便宜,青山,绿水都是超乎想像,有机命还会再来!

Lingbao Niangniang Mountain
Lingbao Niangniang Mountain
Lingbao Niangniang Mountain
Lingbao Niangniang Mountain
Lingbao Niangniang Mountain
Lingbao Niangniang Mountain