Reviews about Linzi Chinese Ancient Vehicle Museum

小仙子bj

4/5
Reviewed on 8 Sep, 2021

部分展馆正在修缮,仅有遗址展开放,因此票价是半票。不过这个遗址展是最值得看的。最喜爱的场景是马的贝壳装饰物,有一种跨越时空的温柔。

Linzi Chinese Ancient Vehicle Museum
Linzi Chinese Ancient Vehicle Museum
Linzi Chinese Ancient Vehicle Museum
Linzi Chinese Ancient Vehicle Museum
Linzi Chinese Ancient Vehicle Museum
Linzi Chinese Ancient Vehicle Museum