Reviews about Liujiawan Ganhai Park

世界美食游走达人

4/5
Reviewed on 2 Sep, 2020

刘家湾,因为这里有玩头,赶海,如果运气好的话,真的有东西啊。不过我们只不过就是普通的大海爱好者,也不太会赶海!下次再玩!!!

Liujiawan Ganhai Park
Liujiawan Ganhai Park
Liujiawan Ganhai Park