Reviews about Love Corner Scienc Spot

睡恣@M丶

5/5
Reviewed on 23 Jul, 2021

这个浪漫的地方,因八大关西南角到海边的小公园内绿柏夹道,成双的绿柏隔出了一个个小“包厢”,经常有成双成对的情侣在此观海听涛、情意缠绵,因其较为僻静,故得名“爱情角”。

Love Corner Scienc Spot
Love Corner Scienc Spot
Love Corner Scienc Spot
Love Corner Scienc Spot
Love Corner Scienc Spot