Reviews about Nanba

辰溪巴克

5/5
Reviewed on 21 Jan, 2021

大阪著名的商业街就在这一片,基本上买东西都在这边,梅溪还是比较高端,不太适我。这边的美食还是很多,药妆店也很全,挺喜欢逛这边的

Nanba
Nanba
Nanba
Nanba
Nanba
Nanba
Nanba
Nanba