Reviews about Pung Thao Kong Shrine

小虫寵

4/5
Reviewed on 10 Jun, 2018

本头古庙是一座一百多年前由中国祖先建造的寺庙,在三十年前被修复,每逢中国节日庙里就有许多相关的人。寺庙内部装饰也很花哨,有很多祭品,沿着平河的公园已经成为一个节日的场地。

Pung Thao Kong Shrine
Pung Thao Kong Shrine
Pung Thao Kong Shrine