Reviews about Pung Thao Kong Shrine

关裕年guanyunian

4/5
Reviewed on 8 Sep, 2016

在清迈无数的古庙中,也不能说是没数,对于当地人来说,古庙还是有数字的,因为即使是每一个村子有个庙,也是可以输出数字来的,所以对于我来说,清迈古城的古庙事很多很多。

Pung Thao Kong Shrine
Pung Thao Kong Shrine
Pung Thao Kong Shrine
Pung Thao Kong Shrine
Pung Thao Kong Shrine
Pung Thao Kong Shrine
Pung Thao Kong Shrine
Pung Thao Kong Shrine
Pung Thao Kong Shrine
Pung Thao Kong Shrine