Reviews about Shuzhenggou Valley

D23***98

4/5
Reviewed on 3 Jun, 2021

树正沟为九寨沟主沟,是九寨沟秀丽风景的大门。全沟长13.8公里,共有各种湖泊(海子)40余个,约占九寨沟景区全部湖泊的40%。40多个湖泊,犹如40多面晶莹的宝镜,顺沟叠延五、六公里。水光潋滟,碧波荡漾,鸟雀鸣唱,芦苇摇曵,十分美丽。

Shuzhenggou Valley
Shuzhenggou Valley
Shuzhenggou Valley
Shuzhenggou Valley
Shuzhenggou Valley
Shuzhenggou Valley
Shuzhenggou Valley
Shuzhenggou Valley
Shuzhenggou Valley
Shuzhenggou Valley
Shuzhenggou Valley
Shuzhenggou Valley
Shuzhenggou Valley
Shuzhenggou Valley