Reviews about Wangu Temple

神传老祖

5/5
Reviewed on 10 Apr, 2018

做为永济下高速后第一眼就能看到的古建筑,这里保持着原生态的味道未完全商业化开发!古塔作为国内为数不多的容许登塔的塔,保存完好!

Wangu Temple
Wangu Temple
Wangu Temple
Wangu Temple
Wangu Temple