Reviews about Wat Chiang Yuen

cizhen

5/5
Reviewed on 27 Mar, 2018

清韵寺最大的特点就是它里面的金色佛塔,整座佛塔都是金色的,白天时候,在阳光的赵艳霞更显得金碧辉煌,有很多泰国人到这里拜佛,非常虔诚!

Wat Chiang Yuen
Wat Chiang Yuen
Wat Chiang Yuen