Reviews about Weishui Scenic Area

M22***65

4/5
Reviewed on 21 Jun, 2021

景色不错,有山有水,生态岛的游客中心做的生态鱼头味道不错。其余的配套服务还可以优化一些。

Weishui Scenic Area
Weishui Scenic Area
Weishui Scenic Area
Weishui Scenic Area