Reviews about Xichang Ancient Town

真诚7577

4/5
Reviewed on 22 Apr, 2021

我们行走在市井气息浓郁的古城老街,看着两边古老低矮破旧的店铺,仿佛又回到五六十年代……这是大通门,是建西昌城的正门,重修复原了早已消失的阁楼和翁城。

Xichang Ancient Town
Xichang Ancient Town
Xichang Ancient Town
Xichang Ancient Town
Xichang Ancient Town