Reviews about Xichang Ancient Town

M39***45

5/5
Reviewed on 14 May, 2021

土生土长西昌人,城门洞(大通门)的票价二十多年没涨过,四牌楼的卤菜味道也不如以前了。岁月流转,墙壁上的古榕反而越加苍劲。

Xichang Ancient Town
Xichang Ancient Town
Xichang Ancient Town