Reviews about Yellow River Jiuqu Diyiwan

山茶叶蛋糕

5/5
Reviewed on 17 Jul, 2021

发源于清海的黄河,在流经青海 、 甘肃、四川三省交界处的时候突然在四川若尔盖草原转了一个弯,与四川若尔盖草原的第一条大河白河相遇,形成了黄河99道湾的九曲黄河第一道湾。

Yellow River Jiuqu Diyiwan
Yellow River Jiuqu Diyiwan
Yellow River Jiuqu Diyiwan
Yellow River Jiuqu Diyiwan
Yellow River Jiuqu Diyiwan
Yellow River Jiuqu Diyiwan